Med oppbevaring forstås her fysisk lagring av et dokument eller et lagringsmedium. Avhengig av størrelse, kan slik oppbevaring utføres på ulike lokasjoner, herunder i tilknytning til personlig varetekt i forbindelse med transport. Ved avhending av dokumenter og lagringsmedier fra personlig varetekt til fysisk plassering i rom og/eller enhet for lagring, med hensikt om å kunne gjenoppta personlig varetekt senere, kommer prinsippet om soneinndeling til anvendelse. Dess høyere gradert informasjon dokumentet eller lagringsmediet som skal oppbevares inneholder, dess strengere krav til beskyttelse av det fysiske rommet for oppbevaring følger. Hensikten med soneinndeling ble omtalt over. I tråd med denne hensikten om lagdelt sikring for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå etter forskriftens §§ 22 og 34, anbefaler NSM at:

  • Dokument eller lagringsmedium inneholdende informasjon sikkerhetsgradert BEGRENSET oppbevares i avlåst rom eller nedlåst i oppbevaringsenhet.
  • Dokument eller lagringsmedium inneholdende informasjon sikkerhetsgradert KONFIDENSIELT oppbevares i sperret sone sikret for å oppnå forsvarlig sikkerhet for dette gradsnivået eller i oppbevaringsenhet evaluert etter § 16, plassert innenfor beskyttet sone.
  • Dokument eller lagringsmedium inneholdende informasjon sikkerhetsgradert HEMMELIG oppbevares i sperret sone sikret for å oppnå forsvarlig sikkerhet for dette gradsnivået eller i oppbevaringsenhet evaluert etter § 16, plassert innenfor beskyttet sone.
  • Dokument eller lagringsmedium inneholdende informasjon sikkerhetsgradert STRENGT HEMMELIG oppbevares i sperret sone sikret for å oppnå forsvarlig sikkerhet for dette gradsnivået eller i oppbevaringsenhet evaluert etter § 16, plassert innenfor beskyttet sone. For ytterligere og mer detaljert veiledning om fysiske soner og oppbevaring, herunder anbefalinger til dører, vegger, låser, vinduer og konkrete oppbevaringsenheter, vises det videre til NSMs Veileder i fysisk sikkerhet.

Det er laget en egen veileder for kriterier for godkjenning av oppbevaringsenheter. (PDF, 830KB)