Virksomheten bør legge til rette for oppfølging av medarbeidere med sårbarheter som kan gjøre dem til attraktive mål for en trusselaktør, eller som på andre måter gjør dem sårbare i et personellsikkerhetsmessig perspektiv. Virksomheten bør sørge for at alle medarbeidere er kjent med rutinene for sårbarhetsoppfølging. Tydelige og etablerte rutiner for hvordan virksomheten vil gå frem for å følge opp sårbarheter, skaper forutsigbarhet for medarbeiderne. Det vil også bidra til å synliggjøre virksomhetens egen støttefunksjon overfor medarbeidere med sårbarheter.

Hvorfor er dette viktig: Etablerte rutiner sikrer at alle medarbeidere har like forutsetninger for sårbarhetsoppfølging i virksomheten. Ettersom nye sårbarheter kan resultere i en økt risiko, er det likeledes viktig at virksomheten har rutiner for hvordan nye personellsikkerhetsmessige sårbarheter skal identifiseres og følges opp.

Anbefalte tiltak:

  • Lag rutiner og retningslinjer som beskriver hvordan virksomheten skal følge opp personellsikkerhetsmessige sårbarheter og identifisere nye sårbarheter.
  • Utarbeid egne rutiner for sårbarhetssamtaler. Rutinene bør som et minimum beskrive hensikten med sårbarhetssamtaler, når de skal avholdes, hvordan de skal avholdes og hvilke medarbeidere eller grupper av medarbeidere som er i målgruppen.
  • Avklar hvem i virksomheten som skal ha ansvaret for sårbarhetssamtaler og hvilke andre ansatte som kan eller bør være til stede under samtalen, for eksempel ledere eller tillitsvalgte.
  • Legg til rette for annen sårbarhetsreduserende oppfølging i virksomheten, blant annet tilpasset opplæring, avgrensing av arbeidsoppgaver og tilganger, og egenrapportering.
  • Sørg for å gi tilstrekkelig opplæring til ledere og/eller andre med ansvar for å følge opp sårbarheter.