Virksomheten bør etablere et system som fanger opp sikkerhetsrelaterte avvik. Dette gir mulighet til å iverksette tidsriktige og målrettede tiltak som begrenser potensielle skadefølger og forebygger nye avvik. Rapportering fra medarbeidere vil også kunne gi viktig informasjon som kan avdekke pågående eller tidligere innsidevirksomhet.

Hvorfor er dette viktig: Et rapporteringssystem er viktig for å fange opp endringer i virksomhetens risikobilde og eventuelle andre forhold av betydning for sikkerhetstilstanden. Ved å følge opp avvik på en effektiv måte kan også virksomheten synliggjøre at rapporteringer tas på alvor.

Anbefalte tiltak:

  • Legg til rette for at medarbeidere kan rapportere om sikkerhetsrelaterte forhold, for eksempel brudd på virksomhetens rutiner og retningslinjer.
  • Sikre at alle medarbeidere vet hvilke forhold det bør rapporteres om og hvordan man rapporterer.
  • Etabler rutiner for mottak, behandling og oppfølging av rapporteringer. Sørg for at det gis en rask tilbakemelding til medarbeidere som rapporterer og at personen ivaretas gjennom hele prosessen.
  • Påse at rapporteringsrutinene utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.
  • Etabler kontaktpunkter med politi og eventuelt andre myndigheter.