Virksomheten bør ha en sikkerhetsbasert tilnærming til rekruttering og gjøre konkrete risiko-vurderinger i forkant av nyansettelser. Bakgrunnsundersøkelser, identifisering av sårbarheter og individuelle helhetsvurderinger er aktiviteter som kan redusere risiko forbundet med rekruttering.

Hvorfor er dette viktig: Gjennom en sikkerhetsbasert tilnærming til rekruttering kan virksomheten forhindre at personer som utgjør en risiko, plasseres slik at risikoen aktualiseres.

Anbefalte tiltak:

  • Undersøk om aktuelle kandidater oppfyller virksomhetens krav til stillingen eller oppdraget, og foreta nødvendige bakgrunnsundersøkelser.
  • Identifiser om aktuelle kandidater har personellsikkerhetsmessige sårbarheter som kan påvirke virksomhetens risikobilde.
  • Vurder om det kan gjøres risikoreduserende tiltak overfor den enkelte og hvorvidt virksomheten kan akseptere en eventuell restrisiko.
  • Påse at alle aktuelle kandidater har tilstrekkelig kompetanse om sikkerhet og har forstått sine plikter før de gis tilgang til virksomhetens verdier. Bekreft alltid personens identitet.
  • Etabler et godt samarbeid med blant annet HR, arbeidstakerforeningene og juridisk avdeling for å ivareta sikkerheten og lovmessige krav ved rekruttering.
  • Sikre at personer med hovedansvaret for å foreta bakgrunnsundersøkelser og individuelle risikovurderinger har tilstrekkelig kunnskap om hvordan slike prosesser skal gjennomføres.