Virksomheten bør arbeide systematisk for å lære av egne erfaringene og bruke lærdommen til å styrke sikkerhetsarbeidet. Det er viktig å bruke nok tid og ressurser på å lære av hendelser. Fullstendig gjenopprettelse av et forsvarlig sikkerhetsnivå vil først skje etter evaluering og implementering av tiltak som skal hindre at noe lignende kan skje igjen. Virksomheten bør også etterstrebe å lære av andre virksomheters erfaringer når dette er mulig.

Hvorfor er dette viktig: Det å lære av erfaringer og implementere nødvendige endringer er viktig for at virksomheten skal kunne forbedre egen evne til å håndtere hendelser og hindre at samme eller lignende hendelse vil skje igjen. Gjennom erfarings- og kunnskapsbaserte endringer kan man styrke virksomhetens robusthet mot sikkerhetstruende hendelser.

Anbefalte tiltak:

  • Sikre at erfaringer deles på tvers av virksomhetens avdelinger der dette kan bidra til læring og styrking av personellsikkerheten (husk å ta hensyn til relevante lov- og regelverk).
  • Ta sikte på å dele egne erfaringer og lære av andre virksomheters erfaringer.
  • Innarbeid eventuelle endringer i planverket.
  • Etabler permanente korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse.
  • Evaluer om virksomhetens korrigerende tiltak fungerer som forutsatt.