Virksomheten bør evaluere hendelser og benytte evalueringen i det videre sikkerhetsarbeidet for å hindre gjentagelse. Virksomheten bør i tillegg foreta en vurdering av hvordan hendelser har blitt håndtert. En gjennomgang av tiltak som ivaretar personellsikkerheten er i seg selv et virkemiddel som kan bidra til å styrke sikkerheten. Leder har et overordnet ansvar for at det gjennomføres evalueringer.

Hvorfor er dette viktig: Evalueringer av hendelser og håndteringen av dem er viktig for å identifisere forbedringspunkter og løfte sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Anbefalte tiltak:

  • Involver relevante aktører i evalueringsarbeidet, eksempelvis HR (personalavdelingen), sikkerhetsleder, datasikkerhetsleder og personellsikkerhetsansvarlig.
  • Sørg for at det avholdes en debrief med de involverte partene og en objektiv tredjepart.[1] Debrief bør gjennomføres så snart som mulig. Ved behov bør man også gjennomføre en emosjonell debrief, der hendelsen og håndteringen kan bearbeides.
  • Gjennomfør evalueringen så snart det er hensiktsmessig og forsøk å få frem et helhetlig bilde. Ved behov bør evalueringen gjennomføres av en objektiv tredjepart.
  • Dersom det forelå innrapportering – vurder hva/om man kunne håndtert det annerledes.
  • Utarbeid en skriftlig evalueringsrapport.
  • Be om tilbakemeldinger fra medarbeiderne der dette er naturlig – for eksempel ved større hendelser.
 

[1] Person/funksjon i virksomheten som kjenner til rutinene og som ikke har vært en aktiv part i hendelsesforløpet/forholdet/selve håndteringen. Dette kan for eksempel være sikkerhetsleder eller deler av øvrig ledelse.