Hvordan virksomheten bør håndtere hendelser avhenger av hendelsens alvorlighetsgrad. Det vil for eksempel være forskjell på hvordan virksomheten bør håndtere en innsidesak og et mindre sikkerhetsbrudd. Virksomheten bør være oppmerksomme på at generelle og spesifikke lover og regelverk vil kunne sette begrensninger for hendelseshåndteringen, for eksempel regelverk som omhandler personvern.

Hvorfor er dette viktig: En proporsjonal håndtering er viktig for å sikre at alvorlige sikkerhetstruende hendelser blir håndtert deretter. Man ønsker også å unngå unødvendig eskalering av mindre alvorlige hendelser. Dersom medarbeiderne opplever at hendelser håndteres riktig ut ifra alvorlighetsgrad, vil dette kunne bidra til å skape en god sikkerhetskultur.

Anbefalte tiltak:

  • Få en oversikt over hva som har skjedd og hvem som har vært involvert.
  • Foreta en første vurdering av hendelsens skadefølger og årsaken(e) til hendelsen.
  • Håndter hendelsen uten unødig opphold. Vurder tverrfaglig samarbeid.
  • Identifiser hvilken rolle involvert(e) person(er) har/har hatt.
  • Vurder å snakke med medarbeideren – gi personen(e) muligheten til å fortelle/forklare.
  • Iverksett tiltak proporsjonalt til hendelsen, for eksempel en bevisstgjørende samtale med medarbeideren dersom det er snakk om et mindre alvorlig sikkerhetsbrudd.
  • Vurder behovet for en strengere håndtering ved gjentatte og mer alvorlige hendelser.
  • Kontakt politiet eller søk råd hos NSM eller andre myndigheter når dette er nødvendig.