Å håndtere det menneskelige aspektet ved uønskede hendelser, for eksempel der eget personell er involvert, kan være krevende avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad. Virksomheten bør sørge for å utføre selve håndteringen på en god og lovmessig måte, og samtidig ivareta medarbeiderne – spesielt dersom granskning av hendelsen kan føre til konsekvenser for enkeltpersoner (anmeldelse, mistillit etc.).

Hvorfor er dette viktig: Samtidig som en hendelse håndteres, vil virksomheten ofte ønske å fortsette daglig drift. Det er da avgjørende at virksomheten ivaretar fokuset på sikkerheten for å gjenopprette akseptabelt sikkerhetsnivå. En sentral del av dette er å sørge for at medarbeiderne blir ivaretatt på best mulig måte. Dette kan trygge medarbeiderne og øke deres sikkerhetsmessige kompetanse – noe som igjen er med på å gjøre medarbeiderne til barrierer mot uønskede hendelser og situasjoner.  

Anbefalte tiltak:

  • Ivareta medarbeiderne på best mulig måte, både personer involvert i hendelsen og andre. Vær bevisst på at en hendelse, også en som håndteres på en god måte, kan få uheldige konsekvenser for medarbeiderne.
  • Involver aktuelle parter, eksempelvis HR, sikkerhetsleder, juridisk avdeling, kommunikasjonsavdelingen, arbeidstakerforeningene og kriseteam.
  • Informer medarbeiderne når dette er mulig. Vurder hvilken informasjon som kan deles og når. Dette kan bidra til å trygge medarbeiderne og unngå ryktespredning.
  • Iverksett eventuelle andre tiltak som kan trygge medarbeiderne, for eksempel ekstra adgangskontroll.
  • Ytterligere autorisasjonsskiller kan innføres for at en eventuell mindre gruppe skal kunne sikre videre drift.
  • Følg prosedyre for mediehåndtering.