Departementene er ansvarlig for å identifisere og holde oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) innenfor sine ansvarsområder, jf. sikkerhetsloven § 2-1 bokstav a.

Grunnleggende nasjonale funksjoner er definert som «tjenester, produksjon og andre former for virksomhet som er av en slik betydning at et helt eller delvis bortfall av funksjonen vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser», jf. sikkerhetsloven § 1-5 nr. 2.

Lenker