Objekter og infrastrukturer som blir utpekt som skjermingsverdige skal klassifiseres ut fra hvor alvorlige skadefølger bortfall av funksjonen kan få for grunnleggende nasjonale funksjoner, jf. sikkerhetsloven § 7-2. 

Hvert departement er ansvarlig for å utpeke, klassifisere, varsle, fatte vedtak, holde oversikt over og melde inn skjermingsverdige objekter eller infrastruktur innenfor sitt ansvarsområde, jf. sikkerhetsloven § 7-1 andre og fjerde ledd.

Lenker