Virksomheter underlagt sikkerhetsloven skal som en del av risikovurderingen kartlegge avhengigheter og sende en oversikt over avhengigheter til NSM og sektordepartement.

Med avhengigheter mener vi tjenester eller andre leveranser virksomheten er avhengig av for å fungere, som ligger utenfor virksomhetens kontroll, og som ved bortfall eller redusert funksjonalitet vil få en direkte konsekvens for virksomhetens funksjon.

Lenker