Arbeids- og sosialdepartementet       

 • Arbeids- og sosialdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Kritiske offentlige ytelser til befolkningen

Barne- og familiedepartementet

 • Barne- og familiedepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Forsvarsdepartementet

 • Situasjonsforståelse - Evne til etterretning, situasjonforståelse og rettidig varsling
 • Innsats – Evne til å håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser og nødvendig forsvare norsk eller alliertes territorium.
 • Kommando og kontroll – Evne til kommando og kontroll over norske og allierte styrker
 • Beskyttelse – Evne til beskyttelse av norske og allierte styrker, samfunnskritiske funksjoner, samt kritiske digitale funksjoner for Forsvaret.
 • Forsvarsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Finansdepartementet

 • Evne til å finansiere offentlig virksomhet
 • Sikre samfunnets evne til å formidle finansielle tjenester
 • Finansdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Helseberedskap
 • Trygg vannforsyning
 • Helse- og omsorgsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Justis- og beredskapsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Nasjonale sikkerhetstjenester
 • Lov og orden
 • Satellittbasert kommunikasjon
 • Satellittbasert overvåkning og jordobservasjon
 • Romværvarslingstjenester
 • Posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse

Kunnskapsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Klima- og miljødepartementet

 • Klima- og miljødepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Gjennomføring av frie, direkte og hemmelige valg til Stortinget, kommunestyrer, fylkesting og Sametinget
 • Evne til å ivareta talekommunikasjonstjenester basert på norsk nummerplan
 • Evne til å ivareta tekstbaserte meldingstjenester basert på norsk nummerplan
 • Evne til å ivareta grunnleggende internettilgang

Kulturdepartementet

 • Krisekommunikasjon til befolkningen
 • Kulturdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Landbruks- og matdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Nærings- og fiskeridepartementet

 • Sikre at Forsvaret og forhåndsutpekte kritiske brukere får tilgang til tilstrekkelig drivstoff
 • Nærings- og fiskeridepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Olje- og energidepartementet

 • Nasjonal kraftforsyning
 • Olje- og energidepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Samferdselsdepartementet

 • Transport
 • Samferdselsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Statsministerens kontor

 • Statsministerens kontors virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Utenriksdepartementet

 • Norsk utenrikstjeneste
 • Utenriksdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

OED, ASD, FD, JD

 • Beskyttelse av norsk petroleumsvirksomhet mot sikkerhetstruende virksomhet

NFD, LMD, HOD               

 • Matvareforsyning