For å redusere skadeomfanget av en hendelse, er det viktig å begrense konsekvensene så raskt og så mye som mulig. Virksomheten bør alltid vurdere om det er aktuelt å iverksette personellsikkerhetsmessige tiltak, og i så fall hvilke.

Hvorfor er dette viktig: En rask og effektiv begrensning av konsekvenser etter en hendelse er viktig for å redusere skadeomfanget og gjenopprette et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Anbefalte tiltak:

  • Gjennomfør umiddelbare tiltak – for eksempel repetisjon av sikkerhetsprosedyrer og umiddelbare begrensninger i adganger og tilganger.
  • Rapporter om hendelsen til berørte parter (både internt og eksternt). Prioriter raske tilbakemeldinger til aktører som kan bli berørt i stor grad.
  • Følg kommunikasjonsplanen, internt og eksternt.
  • Sørg for tett oppfølging av medarbeideren dersom det er kjent hvem som forårsaket hendelsen (husk proporsjonal håndtering).
  • Legg en plan for hvordan en eventuell grundigere undersøkelse skal foregå, eksempelvis dersom det er ukjent hvem eller hva som har forårsaket hendelsen.
  • Anmeld forhold ved mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for et lovbrudd. Ved mistanke om spionasje fra fremmede stater må norske myndigheter varsles, og spionasje fra konkurrerende virksomheter bør anmeldes til politiet.