Denne kategorien omhandler identifisering og kartlegging av risiko knyttet til stillinger, oppdrag og rekruttering av nye medarbeidere. Dette er vurderinger som krever kunnskap om virksomhetens verdier og ressurser. Kategorien har derfor en sterk forbindelse til virksomhetens sikkerhetsstyring, og må sees i sammenheng med virksomhetens overordnede verdi-, trussel- og sårbarhetsvurderinger. Disse danner grunnlaget for mer konkrete risikovurderinger knyttet til personellsikkerhet.