Denne kategorien handler om å opprettholde personellsikkerheten over tid. Et akseptabelt sikkerhetsnivå oppnås gjennom en prosess hvor virksomheten følger opp sine medarbeidere gjennom hele ansettelsesforholdet og ved avvikling av dette. Sentralt her er å følge opp eventuelle menneskelige sårbarheter, gi medarbeidere et oppdatert bilde av virksomhetens risikobilde, motivere dem til å ivareta virksomhetens retningslinjer og tilrettelegge for rapportering. Videre omfatter kategorien det å oppdage eller avdekke forhold av personellsikkerhetsmessig karakter som kan indikere innsidevirksomhet eller annen sikkerhetsrelatert uønsket atferd hos medarbeiderne.