Under et ansettelsesforhold kan det oppstå nye sårbarheter hos den enkelte medarbeider. Nye sårbarheter kan både oppstå som følge av endringer i medarbeiderens liv, endringer i virksomheten eller endringer i trusselbildet. Misnøye på arbeidsplassen og avtagende sikkerhetsmessig bevissthet er eksempler på sårbarheter som kan oppstå etter at en medarbeider har fått tilgang til virksomhetens verdier.

Hvorfor er dette viktig: Avdekking av nye sårbarheter hos medarbeiderne er nødvendig for at virksomheten skal ha tilstrekkelig oversikt over eget risikobilde og være i stand til å innføre sårbarhetsreduserende tiltak.

Anbefalte tiltak:

  • Implementer rutiner for identifisering og oppfølging av nye personellsikkerhetsmessige sårbarheter.
  • Sikre at leder er oppdatert på det aktuelle trusselbildet og hva dette kan medføre for oppfølging av medarbeiderne.
  • Påse at leder eller andre med ansvar for å følge opp nye sårbarheter håndterer informasjon som medarbeidere meddeler om endringer i egen livssituasjon.
  • Øk medarbeidernes sikkerhetsmessig bevissthet gjennom informasjon rundt sårbarhet og risiko, og vurder tiltak for å redusere sårbarheten til et akseptabelt nivå.
  • Sørg for å skape en forståelse hos medarbeiderne om nødvendigheten av å melde fra om vervingsforsøk, tilnærminger og annen sikkerhetstruende kontakt.