Virksomheten bør ha tilstrekkelig evne og mulighet til å oppdage innsidevirksomhet og annen uønsket atferd blant medarbeiderne der dette kan få betydning for sikkerheten. Endringer i atferd kan være en indikator som bør undersøkes nærmere. Det er i denne sammenheng svært viktig å få avklart årsaken til at det har skjedd en endring og omstendighetene rundt endringen.

Hvorfor er dette viktig: Å oppdage avvik på et tidlig tidspunkt er viktig for å forebygge at en medarbeider, med eller uten intensjon, utgjør en innsiderisiko eller på annen måte kan komme til å påvirke virksomhetens sikkerhetstilstand. 

Anbefalte tiltak:

  • Vær kjent med hvilke indikatorer som kan si noe om økt risiko for innsidevirksomhet.
  • Implementer systemer som identifiserer endringer i atferd.
  • Iverksett adgangskontroll, logging og eventuelt andre teknologiske barrierer.
  • Avklar årsaken til endring i atferd og følg opp aktualiserte sårbarheter.
  • Sikre at leder følger opp innrapporterte saker ved å undersøke omstendighetene rundt avvikene.
  • Gjennomfør sårbarhetssamtale med medarbeideren det gjelder. Adresser problemstillingen og skap en dialog med medarbeideren.