Samfunnets kritiske funksjoner. Hvilken funksjonsevne må samfunnet opprettholde til enhver tid? (DSB, 2016) kan brukes i arbeidet med å identifisere GNF. Formålet med rapporten, som ofte omtales som KIKS, var å definere hvilke funksjoner som er kritiske for samfunnet som helhet og hvilke funksjonsevner det er nødvendig å opprettholde for hver av dem. Enkelte deler av KIKS vil overlappe med GNF. For eksempel vil kapabiliteter som KIKS definerer under styringsevne og suverenitet ha overlapp med GNF knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser; De øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet (jf. SL § 1-5). Deler av KIKS vil imidlertid ikke være relevant eller overlappende med GNF, for eksempel enkelte kapabiliteter under befolkningens sikkerhet (eksempelvis omsorgstjenester, brannvern), og enkelte kapabiliteter under samfunnets funksjonsevne (eksempelvis avløpshåndtering) er vanskelig å argumentere inn under sikkerhetslovens formål og virkeområde.

Departementene må uansett foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle dersom de tar utgangspunkt i KIKS-kapabiliteter, og vurdere der hvor kapabiliteter kan benyttes som GNF, der det trengs justeringer før det kan brukes som GNF, også der hvor kapabiliteter ikke er relevant for GNF.