Denne veilederen omhandler departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner og virksomheter som er av avgjørende betydning for disse. Veilederen omhandler ikke vedtak knyttet til virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon.

Sektorprinsippet står sentralt i sikkerhetsloven. Det enkelte departement er ansvarlig for forebyggende sikkerhetsarbeid innenfor sitt ansvarsområde. Departementenes ansvar er beskrevet i sikkerhetsloven § 2-1:

§ 2-1. Departementenes ansvar og myndighet for forebyggende sikkerhetsarbeid Departementene er ansvarlige for forebyggende sikkerhetsarbeid innenfor sine ansvarsområder og skal
a) identifisere og holde oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner
b) identifisere og holde oversikt over virksomheter som har vesentlig betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner
c) fatte vedtak etter § 1-3 første ledd
d) melde inn oversikter til sikkerhetsmyndigheten etter bokstav a og b og vedtak etter bokstav c. Kongen i statsråd kan gi forskrift om departementenes ansvar og myndighet for forebyggende sikkerhetsarbeid.

Departementene er også tillagt vedtakskompetanse i sikkerhetsloven § 7-1, andre ledd knyttet til skjermingsverdige objekter og infrastruktur:

Et departement skal innenfor sitt ansvarsområde utpeke, klassifisere og holde oversikt over skjermingsverdige objekter og infrastruktur.

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for departementene til å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), og til å identifisere virksomheter som har betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. Veilederen må leses i sammenheng med NSMs håndbok i skadevurdering.