Metoden beskriver sektorvis identifisering av GNF og identifisering av virksomheter med vesentlig og avgjørende betydning for GNF. En figurativ fremstilling av metoden er vist i figur 3.1. Hvert steg i prosessen er beskrevet i underkapitler som korresponderer med nummer i boksene i figuren.

  • Steg 1 til 3 beskriver departementets identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner.
  • Steg 4 til 6 beskriver departementets identifisering av virksomheter av avgjørende betydning.
  • Steg 7 beskriver kort virksomhetens skadevurdering.
  • Steg 8 beskriver departementets klassifisering (basert på virksomhetenes skadevurdering – steg 7)
  • Steg 9 beskriver kort virksomhetens risikovurdering og rapportering av avhengigheter, og departementets oversikt

De ulike stegene i hovedfiguren er forklart med et eksempel i vedlegg A.

Metoden er selvsagt mer dynamisk enn et flytskjema kan illustrere. Det gjelder spesielt tidlig i prosessen, hvor departement avgrenser GNF som gir føringer for identifikasjon av virksomheter. Her vil det være naturlig å korrigere avgrensning dersom det oppstår utfordringer med identifisering av virksomheter.

Figur 3.1