Beskrivelse av en GNF er nødvendig for å avgrense og for å identifisere virksomheter, og er en svært sentral del av prosessen. Koblingen til nasjonale sikkerhetsinteresser må konkretiseres i beskrivelsen av den enkelte GNF.

Dette gir noen føringer for hva som bør dokumenteres om GNF i sektoren:

  1. Beskrivelse av hva den omfatter (tjeneste, produksjon og aktivitet), vurdering av hvilket tap som kan aksepteres, og evt. grenser for kapasitet, varighet og kvalitet.
  2. Hvordan funksjonen er en nødvendig betingelse for statens ivaretakelse av nasjonale sikkerhetsinteresser. Konsekvenser ved helt eller delvis bortfall av funksjonen.
  3. Hvilke aktører bidrar og hvordan. Departementet bør beskrive og eksemplifisere hvilke leveranser den enkelte virksomhet har i tilknytning til GNF, og der det er hensiktsmessig konkretisere grenseverdier og tilgjengelighetskrav knyttet til leveransen.