Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) er definert som «tjenester, produksjon og andre former for virksomhet som er av en slik betydning at et helt eller delvis bortfall av funksjonen vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser», jf sikkerhetsloven § 1-5, nr 2.

Nasjonale sikkerhetsinteresser er definert som: «Landets suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og overordnede sikkerhetspolitiske interesser knyttet til
a. de øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet
b. forsvar, sikkerhet og beredskap
c. forholdet til andre stater og internasjonale organisasjoner
d. økonomisk stabilitet og handlefrihet
e. samfunnets grunnleggende funksjonalitet, og befolkningens grunnleggende sikkerhet»
, jf. sikkerhetsloven § 1-5, nr 1.

Koblingen mellom nasjonale sikkerhetsinteresser (NSI), grunnleggende nasjonale funksjoner, virksomheter og verdier er vist i figur 2.1. Veilederen er utarbeidet for å operasjonalisere denne modellen, og beskriver en metode for å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner, og identifisere og fatte vedtak om virksomheter av avgjørende betydning (jf sikkerhetsloven § 1-3).

Figur 2.1

Gjennom å identifisere GNF defineres deler av sikkerhetslovens virkeområde. Departementenes identifisering av disse funksjonene er en forutsetning for å finne frem til objekter og infrastruktur av betydning for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

GNF er funksjoner som, hvis de faller bort helt eller delvis, har betydning for statens evne til å ivareta landets suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og overordnede sikkerhetspolitiske interesser knyttet til:

a) «de øvre statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet»,
b) landets «forsvar, sikkerhet og beredskap»,
c) vårt «forhold til andre stater og internasjonale organisasjoner»,
d) vår «økonomiske stabilitet og handlefrihet»
e) «samfunnets grunnleggende funksjonalitet, og befolkningens grunnleggende sikkerhet».