Sikkerhetsloven skal bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser, og å «forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet», jf. sikkerhetsloven § 1-1 bokstav a og b.

For å vite hva som skal beskyttes mot tilsiktede handlinger må derfor Norges nasjonale sikkerhetsinteresser konkretiseres.

Suverenitet
Sikring av Norges suverenitet innebærer at det norske selvstyret skal sikres. Det skal sikres at lovlige norske myndigheter har frihet og eksklusiv rett til å beslutte om politiske og administrative tiltak i Norge, i henhold til norske interesser, og iverksette disse. Sikkerhetsloven skal bidra til å avdekke og forhindre at fremmed makt og andre som ikke har lovlig beslutningsmyndighet i Norge påvirker beslutninger på fordekte eller åpenlyse måter.

Territoriell integritet
Sikring av Norges territorielle integritet innebærer at lovlig norsk myndighet skal sikres fysisk kontroll over hele Norges territorium. Det er derfor en del av de nasjonale sikkerhetsinteressene å forhindre at fremmed makt tiltvinger seg hele eller deler av Norge.

Demokratiske styreform
Sikring av Norges demokratiske styreform innebærer at det sikres at norske konstitusjonelle prinsipper1 ivaretas. Sikkerhetsloven skal bidra til at forsøk på rettsstridig maktovertagelse avsløres og forhindres.

Overordnede sikkerhetspolitiske interesser
Begrepene suverenitet, territoriell integritet og demokratiske styreform er utfordrende å avgrense, og dermed også utfordrende å knytte til spesifikke grunnleggende nasjonale funksjoner som er konkrete nok til å identifisere virksomheter og skjermingsverdige verdier. Veilederen tar derfor utgangspunkt i de fem punktene som inngår i definisjonen av nasjonale sikkerhetsinteresser i lovens § 1-5. Prop. 153 L utdyper nasjonale sikkerhetsinteresser i kapittel 6.4.2, og dette er illustrert i figur 3.2.

Figur 3.2

Figur 3.2: Nasjonale sikkerhetsinteresser, underkategorier og utdyping av disse

1 Grunnloven, parlamentarismen og annen konstitusjonell sedvane