Formålet med fysiske barrierer er å hindre og forsinke trusselaktøren tilstrekkelig før de kommer frem til verdiene slik at planlagt reaksjon kan iverksettes. De fysiske barrierene bør plasseres og utformes slik at de gir ønsket effekt mot identifisert trussel og er dimensjonert for verdien de er ment å beskytte. Plassering og utforming avhenger av om verdiene skal beskyttes mot ødeleggelse, sabotasje eller kompromittering.

Bruk av soneinndeling og opprettelse av sikre områder kan bidra til å øke inntrengningstiden til en trusselaktør. Soneinndeling, med gode autorisasjonsskiller og tilhørende sikringstiltak, skaper en barriere rundt verdiene som er ønsket beskyttet. Soneinndelingen bør være hensiktsmessig utformet for å sikre funksjonalitet i kombinasjon med beskyttelse.

Fysiske barrierer kan med fordel utformes med grunnlag i anerkjente standarder som NS-EN 1627, som det også refereres til Sikringshåndboka til Forsvarsbygg. Disse gir et godt utgangspunkt for å planlegge etableringen av fysiske barrierer. Det er viktig å understreke at tiltakene etableres med utgangspunkt i virksomhetens risikovurdering.

Hvorfor er dette viktig: Uten tilstrekkelige barrierer vil virksomhetens verdier være sårbare mot skade, sabotasje eller kompromittering. Dimensjonering av fysiske barrierer vil gi virksomheten en forventing av hvor lang reaksjonstid som kan aksepteres. 

Anbefalte tiltak:

  • Plasser barrierer slik at de gir ønsket effekt
  • Sørg for tilstrekkelig avstand mellom verdi og ytterste barriere
  • Etabler fysiske barrierer i kombinasjon med soneinndeling/autorisasjonskiller
  • Sørg for at barrierene understøttes av deteksjon og reaksjon
  • Sørg for at barrierenes konstruksjon gir ønsket effekt mot identifisert trussel
  • Sørg for at barrieren dimensjoners for verdien som skal beskyttes
  • Etabler lagvis oppbygning av ulike barrierer som totalt gir ønsket sikkerhetsnivå og sikring i dybden