På bakgrunn av hendelseshåndtering og evaluering av hendelseshåndteringen bør virksomheten identifisere forbedringspunkter for å kunne heve sikkerheten til ønsket nivå. Virksomheten bør gjennomgå alle sine tiltak og identifisere hva som fungerte og ikke fungerte samt hvorfor. Hendelsen vil gi en indikasjon på om virksomhetens valg av fysiske sikkerhetstiltak oppnådde ønsket effekt mot identifisert trusselbilde. Funnene bør integreres i en oppdatert risikovurdering som igjen skaper forutsetninger for det videre sikkerhetsarbeidet.

Hvorfor er dette viktig: Basert på evalueringen av hendelseshåndteringen bør virksomheten implementere forbedringer slik at lignende hendelser kan håndteres effektiv og dermed opprettholde akseptabel sikkerhet.

Anbefalte tiltak:

  • Innarbeid eventuelle endringer i planverket
  • Implementer permanente korrigerende tiltak
  • Evaluer om de korrigerende tiltakene fungerer som forutsatt
  • Oppdater risikovurdering etter hendelse, avvik eller endring