Virksomhetens håndtering av hendelser avhenger av hendelsens natur og alvorlighetsgrad. Ulike hendelser krever ulike reaksjoner og virksomheten bør identifisere hva slags type hendelse som pågår og hvilke tiltak som bør igangsettes. Ved å identifisere og vurdere uønskede hendelser som sikkerhetstruende virksomhet og avvik, vil virksomheten være i stand til å prioritere og distribuere ressursene der det er størst behov. Feilaktige vurderinger kan føre til at virksomheter bruker mye tid og krefter på mindre avvik.

Hvorfor er dette viktig: God hendelseshåndtering er viktig for å sikre at sikkerhetstruende virksomhet blir håndtert effektivt og korrekt.

Anbefalte tiltak:

  • Sørg for rutiner, prosedyrer og beredskapsplaner
  • Vurder pågående hendelser for å identifisere korrekte tiltak
  • Sørg for proporsjonal respons på hendelsen
  • Sørg for at ansatte er godt kjent med roller og oppgaver ved hendelser