Elektroniske sikkerhetstiltak er tiltak som bruker elektrotekniske utstyr og løsninger for å støtte, supplere eller erstatte fysiske sikkerhetstiltak. Elektroniske barrierer kan være etablering av elektronisk adgangskontroll og TV- og videoovervåkning.

Ved å kombinere de fysiske tiltakene med elektroniske tiltak kan man oppnå en økt grad av beskyttelse da det enkelte fysiske tiltaket ikke nødvendigvis er nok for å beskytte verdien. Der et fysisk tiltak alene kun kan stanse eller forsinke en inntrenger, vil inkluderingen av elektroniske tiltak gi mulighet for deteksjon, alarm, verifikasjon og loggføring.

Der fysiske tiltak har blitt etablert understøttet av elektroniske tiltak er det viktig å være bevisst hvilke eventuelle nye sårbarheter dette kan medføre dersom systemene ikke understøtter hverandre på ønsket måte. Innføring av et elektronisk kortlesersystem gir mulighet for effektiv adgangskontroll. Det kan også tilføre nye sårbarheter dersom tilgangsstyringen på kortleseren ikke oppdateres jevnlig eller har svak IKT-sikkerhet.

Hvorfor er dette viktig: For at virksomheten skal kunne detektere sikkerhetstruende virksomhet bør elektroniske sikkerhetstiltak understøtte de fysiske.

Anbefalte tiltak:

  • Opprett elektronisk adgangskontroll
  • Opprett TV- og videoovervåkning
  • Etabler sensor med tilhørende alarmsystem