Virksomheten må kunne møte en pågående sikkerhetstruende hendelse med en respons. Dette kan oppnås gjennom aktive tiltak som alarm med kraftige sirener, strobelys og røykanlegg eller destruksjon av informasjon.

Avhengig av virksomhetens verdier, risikobilde og behov kan det være nødvendig med en avtale om bruk av reaksjonsstyrke. Dette kan være politi, sivile vaktstyrker eller militære sikringsstyrker. Virksomheten må være bevisst hvilken handlingsrom og juridiske begrensninger de ulike styrkene vil ha og hva som kan forventes av dem. En avtale om bruk av reaksjonsstyrker bør inkludere forventninger til hva reaksjonsstyrkenes oppgave er, responstid, hvordan en hendelse bør håndteres, hva som er viktig å beskytte for virksomheten og hvem som skal varsles ved en pågående sikkerhetstruende hendelse. Et slikt samarbeid bør øves jevnlig.

Hvorfor er dette viktig: Virksomheten bør ha tiltak for å kunne respondere på en pågående sikkerhetstruende hendelse og begrense skadene.

Anbefalte tiltak:

  • Etabler skadebegrensende tiltak
    • Alarm med varsling
    • Evakuering
    • Nedlåsing
    • Destruksjon
  • Sørg for avtale med reaksjonsstyrke