Menneskelige sikkerhetstiltak er ment å påvirke vurderingsevne, kunnskap, adferd og reell evne til å bruke øvrige sikkerhetstiltak. Tiltakene skal sørge for tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse blant personell tilknyttet virksomheten.

Ved etablering av fysiske sikkerhetstiltak må de menneskelige tiltakene understøtte disse for å oppnå ønsket effekt.  Det er en forutsetning at personell tilknyttet virksomheten har tilstrekkelig sikkerhetsforståelse slik at de fysiske sikkerhetstiltakene blir benyttet etter hensikt.

Etablerer virksomheten fysiske sikkerhetstiltak som oppleves uhensiktsmessige eller hindrer virksomhetens øvrige drift vil dette kunne resultere i at enkelte omgår eller manipulerer tiltaket.

Hvorfor er dette viktig: For at de fysiske sikkerhetstiltakene skal kunne virke etter sin hensikt må personell tilknyttet virksomheten ha tilstrekkelig kunnskap om disse for å sørge for at de fungerer som de skal, og ikke blir omgått eller manipulert. Se til NSMs temarapport Innsiderisiko.

Anbefalte tiltak:

  • Sørg for tilstrekkelig kompetanse
  • Opprett klare rutiner
  • Sørg for at virksomheten har gode varslingsrutiner
  • Sørg for tydelig kommunikasjon
  • Sørg for sikkerhetsledelse