Virksomhetens leder har det endelige ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet og for at dette arbeidet gir forsvarlig sikkerhet som resultat. «Virksomhetens leder» må tolkes i lys av ansvarsfordelingen som fremgår av forvaltningsretten for offentlige virksomheter og selskapsretten for private virksomheter. Ansvaret omfatter forebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten og sikkerhetsarbeid knyttet til aktiviteter utført av andre for virksomheten.

Ansvaret innebærer utøvelse av sikkerhetsledelse. Dette omfatter fastlegging av prinsipper for forebyggende sikkerhetsarbeid, fordeling av ansvar og myndighet for gjennomføring av arbeidet, tilrettelegging for slik gjennomføring og oppfølging av det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetsloven stiller krav til sikkerhetsledelse i:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (første ledd første setning)

Virksomhetens leder har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Kravet er utdypet gjennom krav om styringsdokument i virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 4. Styringsdokument for det forebyggende sikkerhetsarbeidet
 

Lederen for en virksomhet skal fastsette et styringsdokument som beskriver

a) hvilke deler av sikkerhetsloven med forskrifter som gjelder for virksomheten
b) roller og ansvar i virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid, jf. § 6
c) prinsipper for virksomhetens sikkerhetsarbeid.
 

Styringsdokumentet skal gjøres kjent og være tilgjengelig for virksomhetens ansatte og for leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere, i den grad det er nødvendig for å oppfylle virksomhetens plikter etter sikkerhetsloven.

Forebyggende sikkerhetsarbeid er et lederansvar som forutsetter sikkerhetsledelse gjennom overordnede føringer om:

  • verdier som må beskyttes – eksempelvis skjermingsverdig informasjon med tilhørende gradering og/eller skjermingsverdig objekt eller infrastruktur med tilhørende klassifisering
  • fordeling av ansvar og myndighet – for alle aktiviteter med betydning for sikkerhet
  • prinsipper – eksempelvis gjennom henvisning til standarder og metoder for sikkerhetsstyring og risikostyring

Føringene beskrives kort og overordnet i virksomhetens styringsdokument for forebyggende sikkerhetsarbeid. Styringsdokumentet tjener som informasjon fra virksomhetens ledelse til ansatte i virksomheten og underleverandører om forpliktelser og forventninger i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Informasjon om virksomhetens sikkerhetsarbeid deles etter tjenstlig behov.

Boks 1

Boks 1: Eksempel på innhold i styringsdokument for forebyggende sikkerhet