Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om evaluering av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i:

§ 9. Evaluering og øvelser

 

En virksomhet skal regelmessig evaluere om kravet til et forsvarlig sikkerhetsnivå er oppfylt og minst én gang i året evaluere om styringssystemet for sikkerhet er egnet til å sørge for at kravet oppfylles, jf. § 5.

 

Virksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å kontrollere effekten av sikkerhetstiltakene i en normalsituasjon og av tiltakene som er planlagt ved økt trusselnivå. Er virksomheten avhengig av andre virksomheter for å fungere slik den skal, skal virksomheten be de andre virksomhetene om å delta på øvelser når det er relevant.

 

Resultatet av evalueringer og øvelser skal inngå i den årlige gjennomgangen av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Evaluering av oppfyllelse av krav om forsvarlig sikkerhetsnivå og sikkerhetsstyringssystemets egnethet skal gjennomføres som periodisk (årlig) undersøkelse.

Evalueringen kan med fordel gjennomføres i form av revisjon av sikkerhetsstyringssystemet. Avhengig av systemets omfang og kompleksitet kan revisjonen planlegges som en årlig undersøkelse av hele systemet, eller som del-undersøkelser slik at hele system undersøkes i løpet av et år.

Bestemmelsene i, eller i medhold av, sikkerhetsloven og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem er kriteriene det revideres etter. Manglende samsvar med revisjonskriteriene, dvs. avvik, korrigeres ved hendelseshåndtering som beskrevet over. Revisjonsresultatene rapporteres i tillegg som del av grunnlaget for ledelsens gjennomgang.