Sikkerhetsloven har krav om forholdet til andre virksomheter i:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (annet ledd første setning)

 

Virksomheten skal sørge for at ansatte, leverandører og oppdragstakere har tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse.

Alle som gjennomfører aktiviteter med betydning for sikkerhet må kjenne forutsetningene og forpliktelsene knyttet til egen arbeidsutførelse. Virksomheten må gi den enkelte nødvendig informasjon om risiko for sikkerhetstruende virksomhet og om sikkerhetsstyringssystemet.

Bestemmelsen må forstås som et krav om at også andre (enn virksomhetens egne medarbeidere), som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet, må ha nødvendig tilgang til styringsdokumenter og informasjon om den enkeltes ansvar, myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Eksempelvis må en underleverandør, håndverkere, vareleverandør eller datatekniker, kjenne de bestemmelser og og rutiner for adgang til områder og systemer som gjelder.

Forholdet til andre leverandører/samarbeidspartnere kan formaliseres i en leverandøravtale med sikkerhetsvilkår.

Eksempel på sikkerhetsvilkår i leverandøravtale:

Sikkerhetsvilkår i leverandøravtale

Virksomheten er ansvarlig for at leverandørens personell får nødvendig risiko- og sikkerhetsopplæring. Det skal videre gis innføring i sikkerhetsprosedyrer som gjelder den enkeltes arbeid ved virksomheten, eksempelvis rapportering av sikkerhetstruende hendelser.

Virksomheten er ansvarlig for at leverandørens personell følger risiko- og sikkerhetsopplæring som er gitt og er gjeldende ved enhver tid.

Virksomheten har det daglige sikkerhetsmessige ansvaret for alt personell og det skal til enhver tid være tydelig hvem som har det overordnede sikkerhetsmessige ansvaret.

Virksomheten skal påse at innleid personell ikke gis tilgang til annen sikkerhetsgradert informasjon enn det som er nødvendig for gjennomføring av arbeidsoppdraget.

Leverandøren er ansvarlig for at leverandørens personell innehar nødvendig klarering.

Virksomheten som leier inn må kontrollere at innleid personell innehar nødvendig sikkerhetsklarering.

Virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre autorisasjonssamtale med innleid personell.

Informasjon som tilfaller leverandørens personell som ledd i sitt arbeid hos virksomheten, skal ikke medbringes tilbake til leverandøren. Det skal heller ikke deles med personer uten tjenstlig behov eller andre personer utenfor virksomheten. Avvik fra dette anses som vesentlig mislighold fra avtalen og kan være grunnlag for heving.