Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet:

§ 10. Gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet av virksomhetens leder

 

Leder for en virksomhet skal årlig foreta en helhetlig gjennomgang av virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid for å vurdere om

styringssystemet for sikkerhet fungerer etter hensikten.

 

Virksomheten skal gjennomføre nødvendige forbedringer i det forebyggende sikkerhetsarbeidet og i styringssystemet for sikkerhet.

Ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal avklare hvorvidt det er behov for endringer i sikkerhetsstyringssystemet. Endringsbehovet kan skyldes at systemet ikke fungerer som forutsatt, at det er gjort endringer internt i virksomheten, eller at virksomheten påvirkes av endringer i risiko eller føringer som følge av eksterne forhold.

Ledelsens gjennomgang er et årlig møte som oppsummerer årets forebyggende sikkerhetsarbeid og legger grunnlaget for forbedringsprosessen fremover. Møtet ledes av virksomhetens leder og alle øvrige ledere som påvirker eller kan påvirkes av sikkerhetsstyringssystemet deltar.

Grunnlag for møtet er informasjon om siste års forebyggende sikkerhetsarbeid, bl.a. fra hendelseshåndtering og revisjoner, samt informasjon om endringer (interne og eksterne) som kan påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ledelsens gjennomgang avsluttes med virksomhetens beslutning om eventuelle endringer i sikkerhetsstyringssystemet.

Boks 3

Boks 3 Eksempel på agenda for ledelsens gjennomgang