Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om sikkerhet når personell fratrer, eller skifter stilling eller funksjon:

§ 7. Ressurser og kompetanse (tredje ledd)

 

Når et arbeidsforhold eller en tjeneste avsluttes, skal virksomheten sikre at den som slutter ikke lenger har tilgang til skjermingsverdige verdier. Den som slutter, skal informeres om at taushetsplikten etter sikkerhetsloven § 5-4 andre ledd fremdeles gjelder.

Ved endringer i arbeidsforholdet skal tilgang til skjermingsverdig verdier endres i samsvar med nye tjenstlige behov. Det betyr at når medarbeidere slutter skal virksomheten sørge for at den som fratrer ikke lenger har tilgang til verdiene. Taushetsplikten gjelder også etter medarbeideren har sluttet.