Sikkerhetsloven har krav om taushetsplikt:

§ 5-4. Tilgang til og taushetsplikt med hensyn til sikkerhetsgradert informasjon
 

Sikkerhetsgradert informasjon skal bare overlates til personer som har tjenstlig behov og er autorisert for tilgang til slik informasjon.
 

Alle som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i arbeidet eller tjenesten for en virksomhet som omfattes av loven, har taushetsplikt om innholdet. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet eller tjenesten er avsluttet.

Langt de fleste som utfører oppgaver med betydning for forebyggende sikkerhet vil ha tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Dette innebære at taushetsplikt gjelder for alle medarbeidere og alle andre som utfører arbeid med betydning for virksomhetens sikkerhetsarbeid. Disse skal informeres om den taushetsplikt som gjelder, herunder at taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet eller tjenesten er avsluttet. Informasjonen skal omfatte opplysninger om pliktens omfang, varighet og konsekvensene dersom det brytes.

Medarbeidere og andre skal bekrefte at taushetsplikten er kjent og forstått i taushetserklæring som oppbevares av virksomheten.