Eierskapskontroll

For virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven, kan utfordringer knyttet til sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp håndteres gjennom bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven kapittel 10.

Eksempel på eierskapskontroll

Virksomhet Y er omfattet av sikkerhetsloven etter enkeltvedtak, da de er av avgjørende betydning for ivaretagelse av en grunnleggende nasjonal funksjon.

Virksomhet X søker å kjøpe opp virksomhet Y. Det innebærer overdragelse av hele virksomheten til en utenlandsk aktør, og terskelverdier for meldeplikt inntreffer. Virksomhet X blir da oppfordret til å melde inn til sektordepartement om oppkjøpet.

Sektordepartement mottar meldingen og innhenter råd fra relevante organer. De gjennomfører en risikovurdering, som viser at oppkjøpet vil utgjøre en ikke ubetydelig risiko på bakgrunn av virksomhet Y’s betydning for ivaretagelse av nasjonale sikkerhetsinteresser. Det blir fattet vedtak om stans av oppkjøpet ved Kongen i statsråd.

illustrerer forenklet hvordan sak om eierskapskontroll kan håndteres