Håndtering av sikkerhetstruende virksomhet

Sikkerhetstruende virksomhet skal håndteres for å begrense skade. Fokus på forebyggende sikkerhetsarbeid i virksomhetene er en forutsetning for at sikkerhetstruende virksomhet blir oppdaget og at varslingsregimet fungerer etter sin hensikt. Virksomheten må kjenne sine verdier og sårbarheter knyttet til disse.

Sikkerhetsloven oppstiller flere varslingsplikter som skal sette myndighetene i stand til å fange opp sikkerhetstruende virksomhet, både av generell karakter og spesifikt innenfor eierskapskontroll. Varslingspliktene skal gi departementene et informasjonsgrunnlag for å kunne avdekke oppkjøp eller investeringer som kan utgjøre sikkerhetstruende virksomhet.

For virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven, kan utfordringer knyttet til sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp håndteres gjennom bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven kapittel 10. Bestemmelsen i § 10-3 gir Kongen i statsråd mulighet til å stanse eller sette vilkår for erverv av virksomheter som er underlagt loven, dersom ervervet kan medføre ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet.

Bestemmelsene i § 2-5 kan benyttes overfor alle virksomheter, også ved oppkjøp av en virksomhet som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Bestemmelsen kan også gjelde for aktiviteter som enda ikke har materialisert seg, men som har potensial til å innebære en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet.

Ved både sikkerhetsgraderte anskaffelser og anskaffelser til skjermingsverdige, ugraderte verdier, er oppdragsgiver underlagt en varslingsplikt etter § 9-4 hvis anskaffelsen utgjør en ikke ubetydelig risiko for sikkerhetstruende virksomhet. Endringer i eierstruktur hos leverandør er ett eksempel som kan medføre økt risiko for oppdragsgiver. Uavhengig av om en anskaffelse er sikkerhetsgradert eller ikke, kan bestemmelsen i sikkerhetsloven § 9-4 komme til anvendelse. Bestemmelsen gir regjeringen mulighet til å stanse eller sette vilkår ved anskaffelsen. Ved sikkerhetsgraderte anskaffelser vil sikkerhetslovens krav til anskaffelsene normalt gi oppdragsgiveren de nødvendige tiltakene for å redusere risikoen. Se veileder i anskaffelser etter sikkerhetsloven for mer informasjon.

Innhenting av råd fra relevante organer

Departementet som mottar varselet har ansvaret for å innhente rådgivende uttalelser. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og eventuelt Forsvarsdepartementet (FD) bør konsulteres – i særlig grad der det er usikkerhet om aktiviteten bør tillates eller ei.

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kan være aktuelle og naturlige organer å konsultere i slike situasjoner. Henvendelser til disse etatene (EOS-tjenestene) kan gå via etatenes fagdepartementer (JD og FD). Etter omstendighetene kan det også være aktuelt å innhente rådgivende uttalelser fra andre virksomheter med særlig kompetanse innen det aktuelle fagområdet.

illustrasjon av forenklet prosess av departementenes rolle i avdekking og håndtering av sikkerhetstruende økonomisk virksomhet

Lenker: