Når departementet mottar melding om erverv av eierandel, skal det ta stilling til meldingen så raskt som mulig, jf. sikkerhetsloven § 10-2. Departementet bør innhente rådgivende uttalelser fra relevante organer om ervervets risikopotensial og erververens sikkerhetsmessige pålitelighet. For eksempel vil EOS-tjenestene, med den tilgang de har til trussel- og sårbarhetsinformasjon knyttet til norske virksomheter, være aktuelle.

Departementet skal orientere melderen innen 60 arbeidsdager om at oppkjøpet er godkjent eller at saken skal behandles av Kongen i statsråd. Vurderingen beror på en helhetsvurdering og skjer på grunnlag av meldingen fra kjøper. I virksomhetsikkerhetsforskriften § 93 er det angitt hvilke opplysninger som skal inngå i meldingen.

Fristen på 60 arbeidsdager avbrytes dersom departementet eller sikkerhetsmyndigheten innen 50 arbeidsdager har fremsatt skriftlig krav om ytterligere opplysninger. Når opplysningene er mottatt, fortsetter fristen å løpe. Det antas at risikoen for at ervervet blir stanset eller reversert vil medføre en utsettelse av gjennomføringen av oppkjøpet til melderen har fått tilbakemelding fra departementet