Kongen i statsråd har mulighet til å stanse eller sette vilkår for gjennomføring av kjøp av en kvalifisert andel i en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven hvis det er en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet, jf. sikkerhetsloven § 10-3. Dette gjelder også dersom det allerede er inngått avtale om ervervet, og selv om departementet ikke har mottatt melding om ervervet som forutsatt.

Et vedtak etter sikkerhetsloven § 10-3 må ligge innenfor formålet med loven. Vedtaket må også være forholdsmessig, slik at den konkrete risiko for skadevirkning for nasjonale sikkerhetsinteresser balansers mot de eventuelle negative økonomiske konsekvensene for virksomheten. Det forutsettes at vedtaket kan begrunnes, og at denne begrunnelsen kan dokumenteres tilstrekkelig. Merk at slike avgjørelser kan bygge på informasjon som er sikkerhetsgradert, og må håndteres deretter.