forenklet prosess ved behandling av saker om eierskapskontroll etter kapittel 10 i sikkerhetsloven

Sikkerhetstruende økonomisk virksomhet

Flere stater bruker økonomiske virkemidler til andre formål enn forretninger. Utenlandske investeringer i og oppkjøp av norske virksomheter kan benyttes for å få innsikt i sensitiv informasjon og tilgang til teknologi og ressurser av strategisk betydning. Her benytter vi begrepet «sikkerhetstruende økonomisk virksomhet» om sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp.

Statens ønske om kontroll med eierskap i strategisk viktige sektorer kommer av økt bevissthet om at oppkjøp av norske virksomheter kan være sikkerhetstruende virksomhet.

Med sikkerhetstruende virksomhet menes en tilsiktet handling som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. Et eksempel kan være at virksomheten i forbindelse med et oppkjøp blir gjort kjent med at kjøper har koblinger til en trusselaktør, for eksempel et land som representerer en etterretningstrussel mot Norge.

Sikkerhetstruende økonomisk virksomhet kan omfatte mange ulike typer aktiviteter. Det kan blant annet dreie seg om informasjonsinnhenting, påvirkning og skadeverk som søkes oppnådd gjennom at eksisterende eierskap styres eller manipuleres inn i posisjon, eller gjennom oppkjøp og overdragelser av eierskap som allerede er i posisjon.

Strategiske investeringer og oppkjøp kan skje gjennom stråselskaper og komplekse selskapsstrukturer og kan dermed være vanskelig å avdekke. Videre kan det være vanskelig å skille strategiske oppkjøp med illegitime hensikter fra ordinær porteføljeforvaltning foretatt ut fra rene kommersielle hensyn. Det vil følgelig kunne være utfordrende å avdekke slik aktivitet, samt å vurdere risikoen knyttet til aktiviteten.

NSMs «Veileder i bruk av sikkerhetsloven for å motvirke sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp» gir mer utfyllende informasjon om sikkerhetslovens mekanismer for å hindre investeringer og oppkjøp fra utlandet som kan anses som sikkerhetstruende virksomhet. De påfølgende sidene gir et utdrag fra denne veilederen og andre relevante veiledere fra NSM.

Lenker: