Den som planlegger å kjøpe en kvalifisert eierandel i et selskap underlagt sikkerhetsloven skal melde ifra til departementet, jf. sikkerhetsloven § 10-1. En kvalifisert eierandel innebærer at kjøper oppnår betydelig innflytelse over forvaltningen av virksomheten, for eksempel direkte eller indirekte samlet blir eier av minst en tredjedel av aksjene. Ved en eierandel på over en tredjedel vil eieren kunne motsette seg beslutninger om forvaltningen av selskapet. Dette kan for eksempel gjelde flytting av hovedkontor og vedtektsendringer. Eierandelen vil også kunne anses som kvalifisert dersom den er mindre enn en tredjedel, så lenge eierposten gir rett til å velge et flertall av styret eller motsette seg beslutninger på bakgrunn av vedtekter eller aksjonæravtale, eller på annen måte gir mulighet til å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Likt med aksjeeierens egne aksjer regnes de aksjene som eies eller overtas av aksjeeierens nærstående. Det samme gjelder for andeler som eies eller overtas av andelseierens nærstående.

Meldeplikten i § 10-1 omfatter erverv av eierandeler som gir erverver betydelig innflytelse over forvaltningen av en virksomhet som er underlagt loven. Den omfatter ikke meldeplikt for eksempel ved salg av eiendeler eller overføring av rettigheter og forpliktelser til uønskede aktører.

Innhold i melding om oppkjøp

Meldingen fra kjøper skal blant annet opplyse om:

  • Kjøperens eierstruktur og eventuelle utenlandske eierinteresser i kjøperens virksomhet og eventuelle eierinteresser i utlandet, se virksomhetsikkerhetsforskriften § 93
  • Hvem som sitter i kjøperens styre og hvem som utgjør den daglige ledelsen i kjøperens virksomhet
  • Eventuelle relasjoner mellom kjøperen og andre eksisterende eiere i virksomheten som oppkjøpet gjelder, kjøperens eierinteresser i andre virksomheter underlagt sikkerhetsloven og kjøperens eierinteresser i andre virksomheter i den aktuelle sektoren og andre forhold som kan ha betydning for godkjenningen av om ervervet kan godkjennes etter sikkerhetsloven § 10-2.

Opplysningene i meldingen skal gjøre departementet i stand til å vurdere erververens samlede innflytelse på virksomheten, og erververs sikkerhetsmessige pålitelighet.