Kongen i statsråd kan fatte nødvendige vedtak for å hindre sikkerhetstruende virksomhet eller annen planlagt eller pågående aktivitet som kan innebære en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet, se sikkerhetsloven § 2-5. Bestemmelsen kan benyttes overfor alle virksomheter, også for eksempel når det planlegges oppkjøp av en virksomhet som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Det er viktig å merke seg at bestemmelsen også kan gjelde aktiviteter som enda ikke har materialisert seg. Det avgjørende er hvorvidt aktiviteten har potensial til å innebære en ikke ubetydelig risiko mot nasjonale sikkerhetsinteresser.

Hvilke vedtak som kan fattes er avhengig av hvilken type aktivitet det tas sikte på å stanse. Bestemmelsen i sikkerhetsloven § 2-5 gir en stor frihet knyttet til valg av tiltak. Vedtaket som fattes må imidlertid være egnet til å hindre den aktuelle aktiviteten. Innenfor denne rammen kan sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp stanses på ulike måter, og virkemiddelbruken kan tilpasses den konkrete saken. 

Bestemmelsen stiller ikke krav om at det må foreligge en bestemt sannsynlighet for at aktiviteten vil innebære en risiko mot nasjonale sikkerhetsinteresser, men det må foreligge en ikke ubetydelig risiko. Terskelen for sannsynlighet må sees i sammenheng med den mulige konsekvensen av den aktuelle aktiviteten. Desto større konsekvens, desto mindre krav til sannsynlighet. Dersom konsekvensen for nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli katastrofal vil terskelen for å fatte vedtak være lav. Motsatt vil terskelen kunne heves dersom konsekvensen av den aktuelle aktiviteten regnes som liten.

Bestemmelsen er imidlertid ment å være en sikkerhetsventil når det ikke foreligger andre rettslige grunnlag for å stanse en aktivitet som innebærer en risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet.

At vedtaket skal være nødvendig innebærer at vedtaket ikke skal være mer byrdefullt enn det som er påkrevd, og som vurderes som rimelig i den konkrete saken. Det er for eksempel mulig å sette vilkår for at aktiviteten skal kunne tillates gjennomført.

Det følger av bestemmelsen i § 2-5 at vedtak kan fattes uten hensyn til begrensningene i forvaltningsloven § 35. Bestemmelsen tar høyde for tilfeller der forvaltningen allerede har fattet et vedtak, og det av hensyn til risiko mot nasjonale sikkerhetsinteresser anses nødvendig å omgjøre vedtaket. Videre kan vedtak fattes uten hensyn til om aktiviteten er tillatt etter annen lov eller annet vedtak. Et vedtak av Kongen i statsråd kan derfor i praksis sette til side en rekke ulike former for vedtak og aktiviteter som i utgangspunktet er tillatt, for eksempel nekte gjennomføring eller stille ytterligere vilkår for oppkjøp av en virksomhet.