Vi skal beskytte de nasjonale sikkerhetsinteressene

Formålet med sikkerhetsloven er å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og overordnede sikkerhetspolitiske interesser knyttet til:

a.de øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet
b.forsvar, sikkerhet og beredskap
c.forholdet til andre stater og internasjonale organisasjoner
d.økonomisk stabilitet og handlefrihet
e.samfunnets grunnleggende funksjonalitet og befolkningens grunnleggende sikkerhet

 

Sikkerhetsloven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkhetstruende virksomhet mot de nasjonale sikkerhetsinteressene.

De nasjonale sikkerhetsinteressene er utgangspunkt for hvorvidt funksjoner skal anses som grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), ved at de er av betydning for statens evne til å opprettholde de nasjonale sikkerhetsinteressene. Ut ifra funksjonene identifiserer departementene virksomheter som er av avgjørende betydning og utpeker og klassifiserer skjermingsverdige objekter og infrastruktur. En sentral del av ivaretakelsen av de nasjonale sikkerhetsinteressene er derfor å identifisere, utpeke, klassifisere og beskytte skjermingsverdige verdier. Dette er illustrert i figuren under. 

Virksomheter omfattet av sikkerhetsloven skal sørge for et forsvarlig sikkerhetsnivå for de skjermingsverdig verdier. Blant annet skal virksomhetene vurdere risiko og etablere et styringssystem for sikkerhet. Som en del av denne risikovurderingen skal virksomheter identifisere og rapportere inn sine avhengigheter til sektordepartement og sikkerhetsmyndigheten, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 13, se NSMs Håndbok i kartlegging og vurdering av avhengigheter.

Dersom en anskaffelse kan gi leverandør, eller dennes personell en mulighet til å påvirke skjermingsverdig informasjonssystem, objekt eller infrastruktur, skal oppdragsgiver vurdere risiko for at verdier kan bli rammet av eller brukt til sikkerhetstruende virksomhet jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 18.

Sikkerhetsloven legger opp til en ansvarsfordeling mellom departementer, virksomheter og sikkerhetsmyndigheten i arbeidet med å avdekke og håndtere investeringer og oppkjøp som kan utgjøre en sikkerhetstruende virksomhet. Sikkerhetsloven har flere generelle bestemmelser som kan benyttes for å avdekke og håndtere sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp fra utlandet.

Lenker: