Publisert 12.03.2019

NSM er fagmyndighet for personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Med personellsikkerhet menes tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, plasseres eller er plassert i stillinger eller roller slik at det er aktuelt å frykte brudd på sikkerhetsloven.

Ansvar og oppgaver er regulert i sikkerhetsloven kapittel 8 om personellsikkerhet, forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften)og forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsikkerhetsforskriften).

Noen viktige oppgaver for NSM innenfor personellsikkerhet:

  • Utvikle tiltak for å styrke daglig sikkerhetsmessig ledelse i virksomheter underlagt sikkerhetsloven.
  • Utøve fagmyndighetsrollen overfor klareringsmyndighetene.
  • Gjennomføre sentral personkontroll og formidle personkontrollopplysninger i alle klareringssaker til klareringsmyndighetene.
  • Faglig utvikling av sentral personkontroll.
  • Faglig utvikling av informasjonsinnhenting og informasjonsbehandling, herunder å utarbeide rutiner for bevaring og kassasjon.
  • Klageinstans for avgjørelser om klarering, karantenetid, nektet begrunnelse og avslag på anmodning om innsyn. 
  • Føre register over alle klareringsavgjørelser. 
  • Føre register over personer som er autorisert.
  • Ansvar for alle kurs om personellsikkerhet.
  • Utarbeide veiledninger og håndbøker.