NSM skal kontrollere sikkerhetstilstanden i virksomheter sikkerhetsloven gjelder for. Det vil si å føre tilsyn med at sikkerhetslovens bestemmelser om forebyggende sikkerhetstjeneste etterleves.

Hovedmål med NSMs tilsyn er:

  • å avdekke behov for forbedring av virksomhetenes forebyggende sikkerhetstjeneste.
  • å vurdere den enkeltes virksomhets sikkerhetstilstand 

Forebyggende sikkerhetstjeneste skal utøves planlagt og systematisk i virksomhetene, gjennom et styringssystem for sikkerhet. NSMs tilsyn gjennomføres som styringssystemrevisjon, med utgangspunkt i standarden NS-EN ISO 19011, understøttet av fagrevisjoner.

Tilsyn er myndighetsutøvelse og må gjennomføres med nødvendig uavhengighet i forhold til den sikkerhetstjenesten som undersøkes. NSM kan derfor ikke gi konkrete råd om forbedringer samtidig som tilsynet gjennomføres. Behovet for uavhengighet begrenser imidlertid ikke NSMs mulighet til å veilede generelt om hvordan bestemmelsene skal forstås, også ifm gjennomføring av tilsyn.

NSMs tilsyn har som mål å vurdere den enkelte virksomhets sikkerhetstilstand. Tilsyn er ikke en vurdering av den enkeltes arbeidsutførelse.

NSM tillater normalt ikke at virksomheten er representert med observatører ved intervjuer og undersøkelser. Personell som skal intervjues kan bistås av tillitsvalgte, verneorganisasjoner eller lignende, dersom vedkommende ønsker det.

I tillegg til å benyttes som grunnlag for forbedringer av den forebyggende sikkerhetstjenesten i den enkelte virksomhet, er tilsynsrapporter viktige underlag for NSMs utarbeidelse av sin årlige risikorapport som publiseres i mars måned.