Oppdatert 21.01.2022 med informasjon om endring av overgangsregelen til å benytte sikkerhetsklarering for adgang til skjermingsverdig objekt.

Alle skjemaer finner du på skjemasiden.

Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven § 5-3. Sikkerhetsklarering skal likevel ikke gjennomføres dersom risikoen for tilgang til slik informasjon kan fjernes gjennom andre og enklere sikkerhetstiltak.

Adgangsklarering er en ny type klarering som gjelder fra januar 2019. Den har to klareringsnivåer, adgangsklarering og utvidet adgangsklarering.

Personer som skal ha adgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur skal på forhånd være adgangsklarert. Det er departementene og sikkerhetsmyndigheten som gjør vedtak om hvilke skjermingsverdige objekter, skjermingsverdig infrastruktur og virksomheter som kan forespørre om adgangsklarering. 

En person som er sikkerhetsklarert trenger kun autorisasjon for adgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.

Personkontroll vil si innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med en forespørsel om sikkerhetsklarering og adgangsklarering. Dette omfatter opplysninger gitt av personen som skal sikkerhetsklareres og andre opplysninger som klareringsmyndigheten sitter med. Dette kan være opplysninger fra relevante registre og opplysninger fra andre kilder, som offentlige myndigheter, tjenestesteder, arbeidsplasser og andre referanser, jf. sikkerhetsloven § 8-5 og klareringsforskriften §§§§ 6, 7, 8 og 9.

Pilotprosjekt for digitalisering av klareringsprosessen

Det foregår et pilotprosjekt for å digitalisere klareringsprosessen, slik at man ikke lenger trenger å fylle ut personopplysningsblanketten for hånd. Deltakere i pilotprosjektet vil få en SMS eller e-post med beskjed om å logge seg inn på Altinn, hvor de kan oppgi opplysningene som trengs for klareringen. 

Har du ikke mottatt SMS eller e-post, må du fylle ut personopplysningsblanketten og sende den i posten til anmodende virksomhet.  

Overgangsregelen til å benytte sikkerhetsklarering for adgang til skjermingsverdig objekt opphørte 01.01.2022

Etter sikkerhetsloven av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhet § 17b fjerde ledd, kunne Kongen bestemme at det kreves sikkerhetsklarering for den som skal gis adgang til skjermingsverdig objekt.

Da ny sikkerhetslov trådte i kraft, ble det gitt overgangsregler for en rekke vedtak truffet med hjemmel i gammel lov, jf. ikraftsettingen. For vedtak truffet etter tidligere sikkerhetslov om krav til sikkerhetsklarering for adgang til objekt ble det i overgangsregel bokstav e oppstilt en regel om at slike vedtak gjaldt inntil vedtak om krav til adgangsklarering etter ny sikkerhetslov (lov 1. juni 2018 nr. 24) var fattet, og senest innen 1. januar 2022.

Dette betyr at det ikke lenger er anledning til å be om sikkerhetsklarering med hjemmel i overgangsordningen. Dette gjelder altså der behovet for klarering utelukkende var basert på tidligere vedtak om krav til sikkerhetsklarering for tilgang til skjermingsverdig objekt. NSMs skjemaer «Forespørsel om sikkerhetsklarering» og «Leverandørvedlegg for sikkerhetsklarering» er endret for å gjenspeile at det ikke lenger kan bes om sikkerhetsklarering i disse tilfellene. Endringen er at pkt 2.2. i forrige versjon av skjemaene er fjernet.

Der departementet har fattet vedtak om krav til adgangsklarering for tilgang til hele eller deler av skjermingsverdige objekter eller infrastruktur i samsvar med gjeldende sikkerhetslov § 8-3 Adgangsklarering, benyttes skjema «Forespørsel om adgangsklarering».