Publisert: 12.06.2014 | Sist endret: 12.03.2019

NSM er også klageinstans for klareringsvedtak fattet av andre klareringsmyndigheter.

Hva er sikkerhetsklarering?
Sikkerhetsklarering er en avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Vurderingsgrunnlaget for sikkerhetsmessig skikkethet er bygget på opplysninger personen selv gir eller har gitt, og informasjon fra relevante registeropplysninger gjennom personkontrollundersøkelser.

Ved avgjørelse skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Avgjørelsen skal baseres på en konkret og individuell helhetsvurdering av de foreliggende opplysninger. Klareringsmyndigheten skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse fattes.

Med sikkerhetsgradert informasjon menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som er merket med sikkerhetsgrad i henhold til reglene i sikkerhetsloven § 5-3, og som kan være til skade for rikets sikkerhet dersom den spres og kommer på avveie.

En sikkerhetsklarering er gyldig i inntil fem år dersom ikke annet følger av avtale mellom Norge og annen stat eller organisasjon. Hvis det etter femårs-periodens utløp fortsatt er behov for at du gis tilgang til skjermingsverdig informasjon, skal den som er autorisasjonsansvarlig i virksomheten sende frem ny forespørsel om sikkerhetsklarering.

Hvem må ha sikkerhetsklarering?
For å bli sikkerhetsklarert må behovet for sikkerhetsklarering begrunnes og dokumenteres av virksomheten som ber om at en person blir sikkerhetsklarert (virksomhetsikkerhetsforskriften § 75). Personer som skal arbeide med sikkerhetsgradert informasjon skal være sikkerhetsklarert og autorisert før det gis tilgang til informasjonen. Virksomhetens leder er autorisasjonsansvarlig og har ansvaret for sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av autoriserte personer, og samtidig ansvarlig for at personen er autorisert før slik tilgang gis.

Hvorfor må man ha sikkerhetsklarering?
Hensikten med en sikkerhetsklarering er å beskytte virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven mot personer eller organisasjoner som kan tenkes å sette nasjonale sikkerhetsinteresser i fare. Dette kan skje på eget initiativ eller fordi personen presses, trues, fristes eller forledes til å begå sikkerhetstruende handlinger. 

Hvordan får man sikkerhetsklarering?
Autorisasjonsansvarlige i virksomheten må begrunne og dokumentere personens tjenestlige behov for klarering. Deretter må personen fylle ut personopplysningsblanketten.Gjennom å signere blanketten gir man samtykke til personkontroll. Forespørsel om klarering og utfylt personopplysningsblankett sendes så til klareringsmyndigheten for behandling.

Om det gis klarering eller ei vurderes på bakgrunn av informasjon som personen gir i personopplysningsblanketten og innhenting av informasjon i sentrale registre.  Dersom det er tvil om personen er sikkerhetsmessig skikket, skal klareringsmyndigheten holde en sikkerhetssamtale med personen. 

Krav til egenopplysninger

Registre og kilder som er relevante i personkontrollen

For ytterligere opplysninger, se klareringsforskriften