Såkalte «luftbårne sensorsystemer» er alt utstyr som kan innhente informasjon fra lufta. Det mest åpenbare er droner eller fly med foto- eller filmkamera, men vi ser at stadig mer avansert utstyr, som for eksempel IR sensor, laserskanner eller radar, monteres for bruk i luften.

1. september trer den nye «Forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer» i kraft. Den nye forskriften erstatter en mer enn 20 år gammel forskrift, og er dermed bedre tilpasset en ny teknologisk hverdag for både privatpersoner og virksomheter.

Forbudsområder

Over hele Norge finnes militære og andre installasjoner og anlegg som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet. Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne og/eller strategiske fortrinn på eget territorium.

Ved og rundt slike installasjoner og anlegg er det etablert områder der det pålegges restriksjoner, herunder adgangsbegrensninger, fotoforbud og forbud mot fotografering/filming fra luften og bruk av andre luftbårne sensorer.

Brudd på disse bestemmelsene er straffbart.

Oversikt over forbudsområdene finner du her.

 

Lisens for å gjennomføre sensorinnhenting

Det er ikke lenger krav om lisens eller forhåndstillatelse for fotografering/filming fra luften, eller bruk av andre luftbårne sensorsystemer, så lenge det ikke innhentes informasjon fra eller over forbudsområdene.

Det er innført en varslingsplikt for bruk av andre sensorer enn foto/video utenfor forbudsområdene. Grunnen til dette er at det kan finnes forbudsområder som ikke kan offentliggjøres. 

NSM gjør oppmerksom på at det i mange tilfeller er et krav om operative flytillatelser fra Luftfartstilsynet. Det oppfordres derfor til å ta kontakt med Luftfartstilsynet for veiledning.

English

So-called «airborne sensor systems» is all equipment that can retrieve information from the air. The most obvious are drones or planes with a still photo or movie camera, but we see that increasingly advanced equipment, such as IR sensors, laser scanners or radars, are mounted for use in the air.

Sept. 1 20018, the new "Regulations on Control of Information Obtained Using Airborne Sensor Systems" went into effect. The new regulation replaces a more than 20 year old regulation, and is better adapted to a new technological life for both individuals and businesses.

All over Norway, there are military and other installations and facilities that require protection from surveillance and mapping for the sake of the security of the nation. If sensitive information about activity, security systems or other details related to such facilities and installations becomes widely known, it will weaken Norway's defense capability and/or strategic advantages on its own territory.

On and around such installations and facilities there are established areas where restrictions are imposed, including access restrictions, photo bans and prohibitions on photography/filming from the air and the use of other airborne sensors.

Violation of these provisions is punishable.

Overview of the prohibition areas can be found here.