«Luftbårne sensorsystemer» er et samlebegrep for utstyr som kan innhente informasjon om bakken fra luften. Det mest åpenbare er droner, fly og helikopter med foto – eller filmkamera, men omfatter også annet avansert utstyr, slik som IR sensor, laserskanner eller radar.

Forbudsområder

Over hele Norge finnes militære og andre installasjoner og anlegg som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet.

Ved og rundt slike installasjoner og anlegg pålegges det ulike restriksjoner, herunder adgangsbegrensninger, fotoforbud på bakken og forbud mot fotografering/filming fra luften og bruk av andre luftbårne sensorer.

Brudd på bestemmelsene kan være straffbart.

Varslingsplikt

Det er varslingsplikt til NSM for bruk av andre sensorer enn foto/video utenfor forbudsområdene. Grunner til dette er at det kan finnes forbudsområder som ikke kan offentliggjøres. Elektronisk varslingsskjema finnes på siden med oversikt over publiserte sensorforbudsområder.

NSM gjør oppmerksom på at det i mange tilfeller er et krav om operative flytillatelser fra luftfartstilsynet. Det oppfordres derfor til å ta kontakt med Luftfartstilsynet (https://luftfartstilsynet.no/) for veiledning.

For utfyllende informasjon, se forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-22-951) eller ta kontakt med NSM på [email protected]