Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om rapportering av tilsyn i:

§ 91. Rapport etter tilsyn

Etter et gjennomført tilsyn skal tilsynsmyndigheten utarbeide en foreløpig rapport som forelegges virksomheten for uttalelse. Det skal deretter utarbeides en endelig rapport som skal sendes til virksomheten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan gjøre endelige tilsynsrapporter tilgjengelige for Politiets sikkerhetstjeneste.

Resultater fra tilsyn oppsummeres i en tilsynsrapport. Rapportutkastet oversendes tilsynsobjektet for kommentarer til revisjonsbevis, vurderingene av revisjonsbevisene og de avvik eller observasjoner som er resultater av disse vurderingene.

Etter at tilsynsmyndigheten har mottatt og vurdert tilsynsobjektets kommentarer, utarbeides endelig tilsynsrapport. Denne oversendes tilsynsobjektet sammen med eventuelle vedtak om pålegg. Sektortilsyn med tilsynsansvar skal sende kopier av tilsynsrapporter til NSM og bør også underrette sektordepartementet om resultatet av tilsynet.

Tilsynsrapporter og underrettelser må sendes innen rimelig tid og slik at departementet kan utøve sitt sektoransvar, og NSM sitt sektorovergripende ansvar, for forebyggende sikkerhetsarbeid