Virksomhetens leder har det endelige ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten og utført av andre for virksomheten og for at dette arbeidet gir forsvarlig sikkerhet som resultat etter sikkerhetsloven:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (første ledd første setning)

Virksomhetens leder har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Kravet er utdypet gjennom krav om styringsdokument i virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 4. Styringsdokument for det forebyggende sikkerhetsarbeidet

Lederen for en virksomhet skal fastsette et styringsdokument som beskriver

 

a) hvilke deler av sikkerhetsloven med forskrifter som gjelder for virksomheten

b) roller og ansvar i virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid, jf. § 6

c) prinsipper for virksomhetens sikkerhetsarbeid.

 

Styringsdokumentet skal gjøres kjent og være tilgjengelig for virksomhetens ansatte og for leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere, i den grad det er nødvendig for å oppfylle virksomhetens plikter etter sikkerhetsloven.

Sikkerhetsledelse skal utøves gjennom overordnede føringer om:

  • verdier som må beskyttes – eksempelvis skjermingsverdig informasjon med tilhørende sikkerhetsgradering og/eller skjermingsverdig objekt eller infrastruktur med tilhørende klassifisering
  • fordeling av ansvar og myndighet – for alle aktiviteter med betydning for sikkerhet
  • prinsipper – eksempelvis gjennom henvisning til standarder og metoder for sikkerhetsstyring og risikostyring

… kort beskrevet i virksomhetens styringsdokument for forebyggende sikkerhet gjennom informasjon om forpliktelser og forventning til forebyggende sikkerhetsarbeid, fra virksomhetens ledelse til alt personell som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet.